Objectives

Spirituality Samaj suraksha Value Based Education
Niswarth Sewa Economic Development Gauravpurn Jainatv
Harmonious Justice Rajkiy Sakriyataa Happy Family
Aatm Nirbharta Physical Wellness Sanskar
Good Governance

CONTACT US

Jain International Organisation
Panchsheel Plaza, A Wing Basement,
Near Dharam Palace, Hughes Road,
Mumbai - 400007